Успешна настава на даљину у Италији

​Тематским „онлајн” часовима које су 3, 4. и 5. децембра одржале Драгица Додеровић, Јелена Јовановић и Слађана Марковић присуствовала је координатор Блаженка Тривунчић.

Од слова П до Пепељуге, од првих насеља у прошлости до познатих Срба

Реализација: Драгица Додеровић
​Запажања: Блаженка Тривунчић

Час је реализован преко Зум апликације у три хомогене групе у млађем, средњем и стријем узрасту у наставном месту Тори ди Квартезоло. Успешно су употребљене дигиталне технологије у функцији остваривања образовно-васпитног процеса. Коришћене су различите методе и облици рада. Разноврсни наставни материјали прилагођени су узрасту ученика, могућностима и њиховим индивидуалним карактеристикама. Повезивање са културно-историјским садржајима постигнуто је употребом различитих наставних средстава и е-алата: кратким филмовима, играма и фотографијама. Усвајање лексичких појмова из области народне традиције (у слици, презентацији и игри) повезано је са тумачењем архаичне лексике у српској народној бајци. Електронским играма које је осмислила наставница развијају се вишеструке ученичке компетенције у свим узрастима. ​Ученици су подстакнути да предмет учења повежу са њима познатим областима. Примењени су разноврсни поступци за мотивисање ученика уз уважавање њихове различитости и претходних постигнућа. Поступно су постављана питања и задаци различитог нивоа сложености. Ученицима су дата јасна упутства за реализацију ваннаставних активности, која су разумели. 

Србија у доба Немањића – велики жупан Стефан Немања и Свети Сава

Реализација: Слађана Марковић
​Запажања: Блаженка Тривунчић

Час је одржан у старијој узрасној групи преко Гугл састанка у Трсту. Успешно су структурани и повезани делови часа коришћењем различитих метода и облика рада. Уочено је да ефикасно управљање наставним процесом, поред стручних компетенција, произилази и из познавања потреба и индивдуалних особености ученика из старије узрасне групе. Обрада културно-историјских садржаја постигнута је употребом различитих наставних средстава: мапа, кратких филмова, фотографија, предложака. Тумачење текста усмерено је на усвајање и објашњавање нових лексичких појмова уз повезивање са граматичким садржајма из области творбе речи и граматичких категорија уз активно учешће ученика. Корелативне везе упешно су успостављене са духовном баштином посредством аудио-визуелног материјала. Утврђивање деклинације именских речи у завршном делу часа у функцији је остваривња практичних циљева наставе и усвајања правилног изражавања. Ученици су подстакнути да износе мишљење, дају одговоре и да повезуjу предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом. Активности ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу. Ученицима су дата јасна упутства за реализацију ваннаставних активности.

Међународни дан особа са инвалидитетом 

Реализација: Јелена Јовановић
​Запажања: Блаженка Тривунчић

Час је одржан у старијој узрасној групи преко Гугл састанака у Вићенци. Предвиђена тематска јединица реализована је употребом разноврсних методолошких поступака и функционалним коришћењем наставних средстава. Усмереним дијалошким вођењем у свим деловима часа постигнуто је активно учешће ученика, динамична атмосфера и успешно остваривање и дидактичког аспекта наставе. Делови часа структуирани су по начелу поступности – од мотивационог уводног дела и разумевања централног тематског појма, разговором поводом фотографија, уз повезивање са актуелним тренутком и искуственим ситуацијама, преко историјског контекста, локализације дела, до читања и тумачења одломка. Интерпредметна корелација успостављена је кроз утврђивање правописних норми и уочавање значења речи. Начин рада и наставни материjал прилагођен је потребама ученичке групе.
Ученици су подстакнути на слободно изношење мишљења, на закључивање и повезивање предмета учења са свакодневним животом. Фронталним радом и добро осмишљеним поступцима у локализацији дела, одломак из приповетке „Све ће то народ позлатити” Лазе Лазаревића, довео је до универзалних порука, које су деца умела да препознају и искажу на свој начин.

​Уз размену мишљења и запажања, дате су и препоруке за унапређивање наставног процеса, које су универзалне и односе се на рад у оквиру допунске наставе на српском језику. Са циљем превазилажења језичке анксиозности, која постоји као феномен у билингвалним срединама, подстицати активније учешће ученика вежбама читања. Са циљем развијања језичких и мисаоних потенцијала одређене ученичке групе, препоручује се и употреба иновативних методолошких поступака, којима ће се подстицати њихова вршњачка интеракција, говорна и стваралачка продукција. Са циљем неговања правилног изражавања и унапређивања граматичких компетенција ученика, предлажу се континуирана кратка граматичка вежбања на свим часовима.